Právní služby


Občanské právo

 • sepis předžalobních výzev, žalob, řádných i mimořádných opravných prostředků
 • zastupování před soudy, rozhodci a správními orgány
 • sepis a kontrola smluv
 • vyjednávání dohod a narovnání
 • uplatňování náhrady škod za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí státu
 • zastupování v exekučním řízení
 • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní cestou
 • uplatňování náhrady škod na majetku
 • uplatňování náhrady škod za újmu na zdraví, duševní útrapy ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku (např. zanedbáním lékařské péče, z pracovních úrazů)
 • vymáhání bezdůvodného obohacení
 • uplatňování odpovědnosti za vady a škodu
 • poradenství v oblasti vlastnictví a spoluvlastnictví, společného jmění manželů
 • zastupování v dědickém řízení

null

Nemovité věci

 • sepis a kontrola smluv kupních, darovacích, nájemních, pachtovních a dalších
 • vymáhání bezdůvodného obohacení
 • vymáhání náhrady škody
 • možnost využití advokátní úschovy
 • sepis žalob o určení vlastnictví, vyklizení nemovitosti, negatorních a dalších
 • poradenství v oblasti vlastnictví a spoluvlastnictví, společného jmění manželů
 • zřizování a výmazy věcných břemen, zástavních práv, předkupních práv
 • vklady do katastru nemovitostí a řešení souvisejících sporů
 • zastupování v restitučních sporech
 • zastupování před správními soudy a úřady
 • poradenství a zastupování ve vyvlastňovacím řízení

Obchodní právo

 • zastupování při jednání s protistranou
 • vyhledávání rizik smluvních vztahů
 • vymáhání pohledávek smírnou a soudní cestou
 • sepis a kontrola smluv
 • příprava převodu podílu, pachtu závodu
 • sepis předžalobních výzev, žalob, řádných i mimořádných opravných prostředků
 • zastupování před soudy, rozhodci a správními orgány
 • poradenství v oblasti obchodních závazkových vztahů
 • uplatňování odpovědnosti za vady a škodu
 • vymáhání bezdůvodného obohacení
 • zastupování v exekučním řízení
 • poradenství k zakládání a řízení obchodních společností
 • rušení a likvidace společností

Směnečné právo

 • vyhotovení směnek vlastních i cizích
 • kontrola a posouzení směnek
 • převody cenných papírů
 • sepis směnečných smluv včetně vyplňovacích prohlášení k blankosměnkám
 • zastupování ve směnečných sporech

null

Insolvenční právo

 • poradenství k insolvenčnímu řízení
 • podání insolvenčního návrhu
 • přihlášky pohledávek
 • zastupování v incidenčních sporech

null

Správní právo

 • zastupování před správními soudy a úřady
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • uplatnění náhrady škody

Trestní právo

 • obhajoba klientů před soudy všech stupňů včetně přípravného řízení
 • zastupování poškozených osob, vymáhání odškodného pro poškozené a pozůstalé
 • sepis trestního oznámení
 • sepis stížností, příprava řádných i mimořádných opravných prostředků
 • uplatňování náhrady škod za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí státu
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení, odklony
 • obhajoba ex offo (ustanovením)

Rodinné právo

 • poradenství týkající se předmanželských smluv a rozvodové problematiky
 • zastupování v řízeních o rozvod
 • vypořádání společného jmění manželů, sepis dohod a žalob
 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče, úprava poměrů k nezletilým dětem
 • zastupování při úpravě vyživovací povinnosti (mezi rozvedenými manželi, dětí, rodičů)
 • zastupování v řízení o určení nebo popření otcovství

null

Pracovní právo

 • poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • změny a ukončení pracovního poměru (sepis dodatků k pracovní smlouvě, sepis dohod a výpovědí)
 • posuzování platnosti rozvázání pracovního poměru a nároků z případné neplatnosti
 • uplatňování náhrady škody na zdraví při pracovních úrazech, nemoci z povolání
 • uplatňování náhrady škody za ztrátu na výdělku

Kontakt

Uveďte prosím základní popis situace, na čem budeme pracovat. Detaily probereme na osobní schůzce.