Články, zajímavosti a naše sdílené zkušenosti


Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Více zde.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ aneb jak se mění občanský zákoník

Dříve byli spoluvlastníci omezeni v nakládání s vlastním podílem na určité nemovitosti i zákonným předkupním právem ostatních spoluvlastníků. Hovořím o období [...]

Read More

BIČ NA PLATEBNÍ MORÁLKU aneb NÁKLADY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

V dnešní praxi bohužel není neobvyklé, že se faktury platí až po jejich splatnosti. Zejména jde-li o vztah podnikatelský. Na [...]

Read More

ADVOKÁT vs. „NEADVOKÁT“

V dnešní době, zejména s ohledem na informační technologie, je stále běžnější poskytování právních služeb osobami, které nejsou přímo advokáty. Tito [...]

Read More

K NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Začnou-li zdravotní problémy, je vhodné hledat i příčiny, nikoli pouze řešit následky. Jednou z příčin zdravotních problémů může být i [...]

Read More

Novela daně z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., přičemž předmětem této daně je úplatné nabytí [...]

Read More

K úroku z prodlení uvedeném na faktuře

Na fakturách někdy bývá jakkoli velkým písmem napsáno „Úrok z prodlení činí 0,05% za každý den prodlení platby.“ nebo „Opožděná [...]

Read More

Pověření ČAK k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů [...]

Read More

Dva roky spolků – aneb jak na změnu názvu a stanov

Již od 1.1.2014 (tedy účinnosti nového občanského zákoníku ("OZ")) se občanská sdružení nazývají spolky. Spolky upravuje nový občanský zákoník v § [...]

Read More

Informační povinnost správce

Vážení klienti,

tímto si Vás dovoluji informovat o tom, jak zpracovávám vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?
JUDr. Jiří Dobišar, advokát, IČ 66 20 85 72,

se sídlem Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav,

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
na adrese:

JUDr. Jiří Dobišar, advokát, Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav,

e-mailem:

advokat@dobisar.cz

tel.: 519 371 231

3. Máte pověřence pro ochranu osobních údajů?
Nemám povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Jaké osobní údaje zpracováváte a jak?

Jste-li pouze návštěvníkem webu, je zaznamenávána vaše IP adresa a cookies, a to pouze pro účely správného fungování webových stránek.

Jste-li klientem, jsou zpracovávány veškeré informace, které jsou či by mohly být relevantní pro řádné vyřešení vašeho případu, například: jméno a příjmení, adresa, datum narození, RČ, rodinný stav, rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících / ukončených / hrozících soudních / exekučních / správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech či zdravotní dokumentace.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v listinné podobě v advokátních spisech, popř. na vlastním serveru bez vzdáleného přístupu, jež je zabezpečen v prostorách AK.

5. Z jakého důvodu zpracováváte moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpravidla zpracovávám na základě smlouvy, zejména smlouvy o poskytnutí právní pomoci. V některých případech zpracovávám vaše osobní údaje na základě zákona (zejména zákon o advokacii).

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům? Předáváte osobní údaje do třetích zemí?
Některé osobní údaje jsou předávány za účelem vedení účetnictví (tj. zejména fakturační údaje na vystavených dokladech). Dále jsou vaše osobní údaje výjimečně předávány například při substituci jiným advokátem, který je rovněž vázán povinností mlčenlivosti. Osobní údaje do třetích zemí nepředáváme, nejsme-li k tomu donuceni na základě zákona.

7. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Jaká mám vůči vám jako správci mých osobních údajů práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abych
– vám umožnil přístup k vašim osobním údajům;
– opravil či doplnil vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
– vymazal vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezil jejich zpracování;
– přenesl vaše osobní údaje ke třetímu subjektu, jsou-li zpracovávány na základě smlouvy a v elektronické podobě.

9. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?
Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

10. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost. Na žádost poskytnu (nepovinný) formulář pro podání vaší žádosti.

11. Do kdy mi poskytnete odpověď?
Budu vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však mohu lhůtu prodloužit.

12. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech mohu požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

13. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.