Author - webmaster

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ aneb jak se mění občanský zákoník

Dříve byli spoluvlastníci omezeni v nakládání s vlastním podílem na určité nemovitosti i zákonným předkupním právem ostatních spoluvlastníků. Hovořím o období účinnosti dřívějšího občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. (dále též „obč.zák.“), který byl od 1.1.2014 nahrazen novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb (dále též „o.z.“ – mimochodem, užívání uvedených zkratek bylo, či alespoň mělo být, sjednoceno rozhodnutím občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky1). Obč.zák. ve svém ustanovení § 140 stanovil předkupní právo pro spoluvlastníky, ledaže šlo o převod osobě blízké. [...]

BIČ NA PLATEBNÍ MORÁLKU aneb NÁKLADY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

V dnešní praxi bohužel není neobvyklé, že se faktury platí až po jejich splatnosti. Zejména jde-li o vztah podnikatelský. Na tento problém naráží i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (dále jen „směrnice“), a současně se jej snaží řešit. Opožděná platba, jak je ve směrnici uvedeno, představuje porušení smlouvy, které je v mnohých zemích pro dlužníka dokonce výhodné vzhledem k nízkým úrokům, a proto je nutné tento trend změnit a od opožděných plateb odrazovat. Kromě splatnosti, úroků [...]

ADVOKÁT vs. „NEADVOKÁT“

V dnešní době, zejména s ohledem na informační technologie, je stále běžnější poskytování právních služeb osobami, které nejsou přímo advokáty. Tito odborníci, ať již oplývají dostatečnými znalostmi ve svém oboru podnikání či nikoliv, mohou být i vystudovanými právníky, případně pouze právní služby zprostředkovávají, existují ovšem zásadní rozdíly mezi poskytováním služeb advokátem a jinými osobami, které poskytují právní služby bez potřebné kvalifikace nebo jiné potřebné autorizace - „vinkláři“. Advokát je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou („ČAK“). Seznam je [...]

K NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Začnou-li zdravotní problémy, je vhodné hledat i příčiny, nikoli pouze řešit následky. Jednou z příčin zdravotních problémů může být i výkon povolání. V takovém případě začíná vyřizování, běhání po doktorech, zajišťování dokumentů, a pokud jste se zaměstnavatelem doposud komunikovali jen zřídka kdy, brzy se to změní. Po takovém sdělení mnohé napadne „a vyplatí se mi to?“ či „stojí to vůbec za to?“. Dle mého názoru to za to ve většině případů skutečně stojí. Budete-li dál vykonávat práci, která vám způsobuje zdravotní problémy, dlouho [...]

Novela daně z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., přičemž předmětem této daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. I přes název daně je poplatníkem převodce, nedohodnou-li se účastníci převodu jinak. Bez dohody je nabyvatel nyní pouze ručitelem. To se již brzy změní, neboť dle novely citovaného zákonného opatření senátu č. 254/2016 Sb. bude poplatníkem nabyvatel a institut ručení bude ze zákona vypuštěn, a to od 1.11.2016. Kdo má dle zákona zaplatit daň z nabytí nemovitostí převáděných v následujících dnech, [...]

K úroku z prodlení uvedeném na faktuře

Na fakturách někdy bývá jakkoli velkým písmem napsáno „Úrok z prodlení činí 0,05% za každý den prodlení platby.“ nebo „Opožděná platba bude penalizována sazbou 0,05% za každý den z prodlení. Při prodlení nad 30 dnů se sazba zvyšuje na 0,1%.“ a další podobná oznámení, že v případě prodlení bude dlužník nucen uhradit úrok z prodlení v této konkrétní výši, nikoli ve výši zákonné. Tyto věty na faktuře zpravidla neznamenají skutečné smluvní ujednání o výši úroků z prodlení. Obecně platí, že se lze na podmínkách pouze dohodnout, nikoli [...]

Pověření ČAK k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Dva roky spolků – aneb jak na změnu názvu a stanov

Již od 1.1.2014 (tedy účinnosti nového občanského zákoníku ("OZ")) se občanská sdružení nazývají spolky. Spolky upravuje nový občanský zákoník v § 214 a násl. a důležitá jsou i přechodná ustanovení - zejména § 3041 odst. 2 a § 3042. Jsou zapsány v novém spolkovém rejstříku vedeném soudy, a to automaticky Ministerstvem vnitra. Občanská sdružení musí ale již sami změnit stanovy a název. Spolky mohou tyto změny v rejstříku provést do 30.6.2016 bez vyšších nákladů, jelikož jsou do uvedeného data od soudního poplatku osvobozeny. Změna názvu měla [...]