Dva roky spolků – aneb jak na změnu názvu a stanov

Již od 1.1.2014 (tedy účinnosti nového občanského zákoníku („OZ“)) se občanská sdružení nazývají spolky.

Spolky upravuje nový občanský zákoník v § 214 a násl. a důležitá jsou i přechodná ustanovení – zejména § 3041 odst. 2 a § 3042. Jsou zapsány v novém spolkovém rejstříku vedeném soudy, a to automaticky Ministerstvem vnitra. Občanská sdružení musí ale již sami změnit stanovy a název.

Spolky mohou tyto změny v rejstříku provést do 30.6.2016 bez vyšších nákladů, jelikož jsou do uvedeného data od soudního poplatku osvobozeny.

Změna názvu měla být již provedena do 1.1.2016. Dle § 216 OZ: “ Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“ „.

Změnit stanovy, aby odpovídaly nové právní úpravě, je nutno do 1.1.2017.
Při nesplnění této povinnosti hrozí (po marném uplynutí stanovené dodatečné přiměřené lhůty) až zrušení a likvidace spolku.
Soulad s novou právní úpravou (OZ) je nutno chápat tak, že stanovy se nemohou příčit ustanovením OZ, která jsou kogentní a nelze se proto od nich odchýlit. Z takových lze namátkou vybrat: minimální počet členů (§ 214 OZ), dobrovolná povaha spolku (§ 215 odst. 1 OZ), hlavní a vedlješí činnost (§ 217 OZ) nebo i zmíněné povinné náležitosti názvu spolku (§ 216 OZ).

K provedení změny je potřeba zejména:

  • změnit stanovy,
  • učinit zápis o hlasování (zejména: kdo zasedání svolal, jak a kdy  se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven) a zahrnout do něj i informaci o tom, že bylo rozhodnuto o změně názvu a změně stanov,
  • zápis a stanovy by měly být podepsány statutárním zástupcem spolku (není-li v rejstříku doposud zapsán, je soudu nutné doložit, kdo statutárním zástupcem je – vhodným postupem je zvolit na členské schůzi, kdy se rozhoduje o změně názvu a změně stanov, i nového statutára a opatřit si jeho čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce a souhlasu se zapsáním do veřejného rejstříku),
  • vyplnit tzv. inteligentní formulář (vyplněný formulář vytisknete, opatříte ověřeným podpisem statutárního zástupce, případně zástupce, který podání činí, a společně s přílohami pošlete rejstříkovému soudu.

Inteligentní formulář naleznete zde. Na této stránce jsou i odkazy na technickou podporu, další návody („Jak na to?“) nebo orientační seznamy příloh pro určitá podání.
Pokud jste návrh na změnu zapsaných údajů již odeslali a byli jste soudem usnesením vyzváni k doplnění Vašeho podání o určité informace, které měli být v inteligentním formuláři vyplněny a opomenuli jste je, bude nutné tento inteligentní formulář vyplnit znovu. Tentokrát s tím rozdílem, že stačí vyplnit jen to, oč Vás soud žádá – tedy informace dříve neuvedené. Tento formulář bude opět potřeba po vytištění opatřit úředně ověřeným podpisem s tím, že je vhodné jej nadepsat na úvodní straně jako „doplnění“. Nadepsání je potřeba učinit jedině rukou, jelikož to přímo formulář neumožňuje.

Ing. Jiří Dobišar, student PrF MU Brno

Share this post