ADVOKÁT vs. „NEADVOKÁT“

V dnešní době, zejména s ohledem na informační technologie, je stále běžnější poskytování právních služeb osobami, které nejsou přímo advokáty. Tito odborníci, ať již oplývají dostatečnými znalostmi ve svém oboru podnikání či nikoliv, mohou být i vystudovanými právníky, případně pouze právní služby zprostředkovávají, existují ovšem zásadní rozdíly mezi poskytováním služeb advokátem a jinými osobami, které poskytují právní služby bez potřebné kvalifikace nebo jiné potřebné autorizace – „vinkláři“.

Advokát je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou („ČAK“). Seznam je dostupný na stránkách ČAK, viz sekce „odkazy“. Do tohoto seznamu je zjednodušeně řečeno zapsán ten, kdo:

 • získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo,
 • vykonával právní praxi po dobu alespoň tří let,
 • je bezúhonný,
 • složil advokátní zkoušku,
 • uhradil ČAK poplatek (nyní 10.000,- Kč) a mimo další
 • složil slib.

Advokát je pak povinen zachovávat mlčenlivost, které jej může zprostit ve většině případů jen a pouze klient.

Advokát je povinně pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu, přičemž minimální limit pojistného plnění je 5.000.000,- Kč.

Zastupuje-li vás advokát v civilním řízení, bude vám v případě úspěchu ve věci přiznána náhrada nákladů soudního řízení vč. odměny advokáta (dle advokátního tarifu, jak je uvedeno v sekci „odměna“). Odměna vinkláře vám přiznána nebude.

Nadto, jen advokát je oprávněn vás obhajovat trestím řízení, podat dovolání v trestním řízení či podat ústavní stížnost.

Pominu-li nyní otazník ohledně protiprávnosti poskytování některých služeb vinkláři, je klient v takových případech vystaven určitému riziku a aniž bych chtěl, aby tento příspěvek vyzněl jako laciná reklama či striktní odmítání tohoto druhu konkurence, je třeba si uvědomit možná úskalí.

Je proto na místě doporučit, rozhodnete-li se využít služeb různých společností, odborníků, zkrátka osob, jež nejsou vázány zákonem o advokacii a dalšími stavovskými předpisy, zamyslet se a zjistit si některé údaje. Např.:

 • Zda je poskytovatel právních služeb pojištěn?
 • Zda má nějaké vzdělání či zkoušku zakládající alespoň předpoklad poskytnutí skutečně odborných služeb?
 • Zda má za sebou nějakou praxi?
 • Zda je ochoten se zavázat k povinnosti mlčenlivosti, případně zda mne porušení mlčenlivosti může poškodit?
 • Zda je schopen mě poskytovatel právních služeb poučit o rizicích případného sporu? Nejen vy máte v případě úspěchu nárok na náhradu nákladů řízení vůči protistraně, ale také protistrana vůči vám, pokud neuspějete.

Kolikrát se může zdát lákavá nabídka nižší finanční odměny vinkláře, který nenese další náklady a rizika jako advokát ze zákona. Může se ale bohužel stát, že klient nakonec zapláče nad výsledkem, který mohl být i příznivější.

Mgr. Ing. Jiří Dobišar, advokátní koncipient

Share this post