PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ aneb jak se mění občanský zákoník

Dříve byli spoluvlastníci omezeni v nakládání s vlastním podílem na určité nemovitosti i zákonným předkupním právem ostatních spoluvlastníků. Hovořím o období účinnosti dřívějšího občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. (dále též „obč.zák.“), který byl od 1.1.2014 nahrazen novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb (dále též „o.z.“ – mimochodem, užívání uvedených zkratek bylo, či alespoň mělo být, sjednoceno rozhodnutím občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky1). Obč.zák. ve svém ustanovení § 140 stanovil předkupní právo pro spoluvlastníky, ledaže šlo o převod osobě blízké. [...]

BIČ NA PLATEBNÍ MORÁLKU aneb NÁKLADY SPOJENÉ S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY

V dnešní praxi bohužel není neobvyklé, že se faktury platí až po jejich splatnosti. Zejména jde-li o vztah podnikatelský. Na tento problém naráží i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (dále jen „směrnice“), a současně se jej snaží řešit. Opožděná platba, jak je ve směrnici uvedeno, představuje porušení smlouvy, které je v mnohých zemích pro dlužníka dokonce výhodné vzhledem k nízkým úrokům, a proto je nutné tento trend změnit a od opožděných plateb odrazovat. Kromě splatnosti, úroků [...]