Novela daně z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., přičemž předmětem této daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. I přes název daně je poplatníkem převodce, nedohodnou-li se účastníci převodu jinak. Bez dohody je nabyvatel nyní pouze ručitelem. To se již brzy změní, neboť dle novely citovaného zákonného opatření senátu č. 254/2016 Sb. bude poplatníkem nabyvatel a institut ručení bude ze zákona vypuštěn, a to od 1.11.2016. Kdo má dle zákona zaplatit daň z nabytí nemovitostí převáděných v následujících dnech, [...]

K úroku z prodlení uvedeném na faktuře

Na fakturách někdy bývá jakkoli velkým písmem napsáno „Úrok z prodlení činí 0,05% za každý den prodlení platby.“ nebo „Opožděná platba bude penalizována sazbou 0,05% za každý den z prodlení. Při prodlení nad 30 dnů se sazba zvyšuje na 0,1%.“ a další podobná oznámení, že v případě prodlení bude dlužník nucen uhradit úrok z prodlení v této konkrétní výši, nikoli ve výši zákonné. Tyto věty na faktuře zpravidla neznamenají skutečné smluvní ujednání o výši úroků z prodlení. Obecně platí, že se lze na podmínkách pouze dohodnout, nikoli [...]